آخرین نتیجه ارزیابی شما
تعداد کل بیماران :

تعداد بیماران پر خطر :

تعداد بیماران ریسک متوسط :

تعداد بیماران کم خطر :